Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Nr 1104/2021 z dnia 2 listopada 2021 r., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW 1.707.845 (jeden milion siedemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii H”).

Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 4 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym Akcje Serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 listopada 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLZBMZC00019”. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-03 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu