Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 06-10-2021 roku wpłynął do Spółki z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej dokument patentowy potwierdzający udzielenie patentu (Nr patentu 238424) na wynalazek Emitenta pn. „Kontener samowyładowczy zwłaszcza do materiałów sypkich”, występującego pod nazwą handlową „ZREMOVE”.

Zgłoszenie patentowe i udzielenie Spółce patentu na kontener samowyładowczy, było jednym z istotnych elementów i warunków umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu („PARP”) na realizację projektu Emitenta pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji i sprzedaży innowacyjnego kontenera o konstrukcji samowyładowczej przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-10-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu