Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w okresie od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 28 września 2021 roku otrzymał od spółki działającej na rynku polskim zamówienia na wykonanie konstrukcji stalowej . Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi 1.336.175,90 zł.

Zamówienie z dnia 28 września 2021 r. zostanie dostarczone do stacji antarktycznej na Antarktyce.

Termin realizacji poszczególnych zamówień ustalono sukcesywnie od 15 lipca 2021 roku do 02 listopada 2021 roku.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem oraz możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-28 Marcin Gaus Wiceprezes Zarzządu