Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2018, 2019 i 2020.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2020.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 20 września 2021 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2021 roku.

Spółka w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13 799 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018-2020 stanowi spadek o 9,09%. Osiągnięty poziom EBIT w I półroczu 2021 na poziomie 1 294 tys. zł jest o 39,58% wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2018-2020, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 927 tys. zł, W I półroczu 2021 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 1 656 tys. zł i jest to wynik o 30,94% lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocza 2018 – 2020, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 264 tys. zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2021 to zysk w wysokości 19 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto I półrocza lat 2018 -2020 na poziomie 994 tys. zł stanowi pogorszenie.

Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2021 z analogicznym okresem 2020 również widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w 2021 wzrósł z 11 603 tys. zł do 13 799 tys. zł, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT w I półroczu 2021 – zysk 1 294 tys. zł (w I półroczu 2020 strata – 179 tys. zł), oraz ponad siedmiokrotnie wyższa EBITDA w I półroczu 2021 – zysk 1 656 tys. zł w porównaniu do zysku w I półroczu 2020 w wysokości 206 tys. zł. Również wynik netto w I półroczu 2021 wysokości 19 tys. zł jest na lepszym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2020, kiedy odnotowano stratę netto w wysokości – 392 tys. zł.

Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w I półroczu 2021 w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, jak też pewnej akceptacji wzrostu cen materiałów stalowych przez kontrahentów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu