Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Chojnicach działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100) połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §5 i §6 KSH z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami został ogłoszony raportem bieżącym nr 28/2021 w dniu 30 lipca 2021 r. oraz jest dostępny na stronach internetowych łączących się spółek (www.zrembchojnice.pl, www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 r. od dnia 3 września 2021 r. oraz do wglądu akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 3 września 2021 roku w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 15 w Chojnicach w Chojnicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną ogłoszone zostało raportem bieżącym Emitenta nr 28/2021 w dniu 30 lipca 2021 r.

W celu podjęcia uchwały o połączeniu spółek, na dzień́ 3 września 2021 r., poprzez ogłoszenie raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., zwołane zostało Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek stanowi załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-08-23 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu