Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 3 września 2021 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”).


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 15, 89-600 Chojnice (siedziba Emitenta).


W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ oraz załącznik w postaci Planu Połączenia Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB–CHOJNICE” S.A (Spółka Przejmująca) z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).


Ponadto wszelkie pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują się na stronie internetowej Emitenta (http://www.zrembchojnice.pl/) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-08-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu