Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 roku
wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 200.000,00 zł, tj. z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w drodze emisji 400 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 7 pkt 1 i 2 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000,00 zł złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy)

 1. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)akcji serii A;
  b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;
  c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
  d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D;
  e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy)akcji serii E;
  f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;
  g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
  h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta_ akcji serii F3;
  i) 142.500 _słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;
  j) 2.754.589 (słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt
  dziewięć) akcji serii H;
  k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I;
  l) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii I1.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów)głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 238 544,50 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy).

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-08-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu