Podstawa prawna:     Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   

Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Chojnicach informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 1, § 5 oraz § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”), tj. w trybie uproszczonym.


Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” Spółka Akcyjna.


Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100) połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §5 i §6 KSH z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.


Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.


Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami, będą dostępne na stronach internetowych łączących się spółek (www.zrembchojnice.pl, www.rciitt.pl) począwszy od dnia 30 lipca 2021 r. odo dnia 3 września 2021 r. oraz do wglądu akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 3 września 2021 roku w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 15 w Chojnicach w Chojnicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.


Plan połączenia wraz z załącznikami oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-07-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu