Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 21 czerwca 2021 roku członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Bielenia, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. powołało z dniem 21 czerwca 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 04 czerwca 2022 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Domińczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej stanowi załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-21 Marcin Garus