Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka„), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) w dniu 21.06.2021 r.
Podczas obrad pełnomocnik jednego z akcjonariuszy Emitenta zgłosił sprzeciw w zakresie następujących uchwał:

nr 3 w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
nr 4 w przedmiocie ustalenia kolejności punktów porządku obrad w celu ich usystematyzowania oraz odrębnego głosowania nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok,,
nr 5 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,
nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020,
nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok,
nr 9 w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
nr 10 w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
nr 12 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
nr 18 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
nr 19 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
nr 20 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
nr 22 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.

oraz poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwów.

Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Ponadto Emitent informuje, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za lata 2019-2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021 w dniu 25 maja 2021 r wraz z ogłoszeniem ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-21 Marcin Garus