Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 15, 89-600 Chojnice (siedziba Emitenta).


Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 i 2020 rok, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Wszelkie pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-05-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu