Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2021 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za rok 2020, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2020 Zarząd Emitenta przyjął okres 2017-2019.

Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2020 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A. za rok 2020

Spółka zanotowała w 2020 roku w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2017-2019 spadek o 14,93 %. Ma to odzwierciedlenie również na osiągniętym zysku brutto na sprzedaży w 2020 roku w wysokości 4 845 tys. zł, co porównując z uśrednionym zyskiem brutto na sprzedaży w latach 2017-2019 w wysokości 5 706 tys. zł stanowi spadek o 15,10 %. Świadczy to o tym, iż pomimo spadku poziomu przychodów udało się utrzymać poziom marży na sprzedaży porównywalny do lat poprzednich.
Spółka osiągnęła w 2020 roku dodatni wynik na poziomie EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano zysk w wysokości 1 481 tys. zł i 2 239 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy 2017-2019, wynoszące odpowiednio EBIT 1 136 tys. zł wzrost w 2020 r o 30,43%, EBITDA 1 780 tys. zł wzrost w 2020 r o 25,76% stanowi dość wyraźną poprawę.
Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w 2020 to 997 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto za lata 2017 – 2019, kiedy to Spółka zanotowała stratę w wysokości – 931 tys. zł, wykazuje również dużą poprawę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Krzysztof Kosiorek – Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu