Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 06 kwietnia 2021r. otrzymał od wiodącego podmiotu świadczącego usługi w sektorze przeładunków masowych na polskim wybrzeżu, wchodzącego w skład jednej z największych na polskim rynku firm z branży logistycznej świadczącej usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne o strukturze i zasięgu międzynarodowym, zamówienie na wykonanie serii testowych kontenerów samowyładowczych ZREMOVE (kontener samowyładowczy do transportu materiałów sypkich według własnego projektu emitenta posiadający zgłoszenie patentowe na terytorium Polski i UE) o wartości 553 600,00 zł netto.

Ostateczny termin wykonania zamówienia przypada na początek lipca 2021 roku.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na otrzymanie zamówienia w nowym segmencie, który jest istotny dla dalszej działalności Emitenta oraz kontynuacji projektu produkcji kontenera samowyładowczego ZREMOVE według własnego projektu Spółki, o którym to projekcie Spółka informowała w raportach bieżących nr 4/2020 z dnia 02.03.2020r, nr 12/2020 z dnia 21.05.2020r. i nr 10/2021 z dnia 18.03.2021r., a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu