Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Pełna treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu