Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 04 czerwca 2019 roku informuje, że dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, na podstawie § 17 ust g) Statutu Spółki oraz zgodnie z przyjętą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę nr 1 w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską: MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku (80-137), ul. Starodworska 1 (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11008) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2021, 2022 oraz 2023 i dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2021, 2022 oraz 2023 roku.

Emitent od 2019 roku korzysta z usług MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku. Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że stosownie do postanowień uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2021 roku, podmiot wskazany powyżej został również wybrany do zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-03-31 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu