Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku zaakceptował wstępne warunki umowy inwestycyjnej („TERM-SHEET”) przedstawione przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) w ramach której Emitent będzie mógł uzyskać od ARP finansowanie inwestycyjne i finansowanie obrotowe. Zgodnie ze wstępnymi warunkami umowy finansowanie inwestycyjne zostanie udzielone do kwoty 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu inwestycyjnego związanego z powstaniem nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów samowyładowczych (z otwieranym dnem). Projekt jest wsparty dotacją z PARP. Finansowanie będzie składało się z części pomostowej, spłaconej dotacją z PARP do kwoty 1.565.000,00 oraz z części głównej stanowiącej pozostałą kwotę pożyczki.
Finansowanie obrotowe zostanie udzielone do kwoty 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z inwestycją w nową linię technologiczną.
Łączne finansowanie do maksymalnie 4.000.000,00 zł.

Pozostałe szczegółowe warunki finansowania oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

O fakcie podpisania umowy inwestycyjnej i szczegółowych warunkach umowy Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-03-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu