Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie spłaconego kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-02-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu