Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku zawarł ze spółką EDP ENERGIA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na instalację systemu fotowoltaicznego do konsumpcji własnej o mocy 207,2 kWh.

Rozliczenie instalacji będzie płatne w formie 120 miesięcznych rat płatnych z oszczędności uzyskiwanych z instalacji, po opłaceniu których prawo własności systemu fotowoltaicznego przejdzie na Emitenta.

Pozostałe szczegółowe warunki umowy oraz ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Przedmiotowa umowa została uznana za istotną z uwagi na możliwe osiągnięcie oszczędności związanych z ponoszonymi przez Emitenta rocznymi kosztami energii elektrycznej, które mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji i jednocześnie w ostatecznym rozrachunku mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych latach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-01-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu