Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku:

– Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 23 kwietnia 2021 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 24 maja 2021 r.

– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 20 września 2021 .

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 22 listopada 2021 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-01-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu