Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 „Ustawa”) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu od Spółki Astalis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o następującej treści:


„Działając w imieniu ASTALIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach („ASTALIS „),na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 „Ustawa”), informuję o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („ZREMB”, „Spółka”) poniżej progu 5%


Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia 17 152 akcji Spółki w dniu 8 stycznia 2021 roku w formie transakcji na rynku regulowanym („Transakcja”).


Przed Transakcją ASTALIS posiadała 644 152 akcji Spółki, uprawniających do oddania 644 152 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 5,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.


W wyniku Transakcji ASTALIS posiada obecnie 627 000 akcji Spółki, uprawniających do oddania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 627 000 kapitału zakładowego Spółki oraz 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.


Jednocześnie informuje, że inne podmioty zależne od ASTALIS nie posiadają akcji Spółki, a ASTALIS nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje jej dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-12 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-01-12 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu