Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2020 roku, wpłynął do siedziby Spółki podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000091698/0220/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. „Aneks” zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu do dnia 31 stycznia 2022 roku. Zobowiązania z tytułu kredytu będą spłacane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym szczegółowo w Aneksie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.200.000,00 zł.

Pozostałe istotne postanowienia aneksowanej umowy kredytu nie ulegają zmianie, a treść pozostałych zapisów przedmiotowego aneksu nie odbiega od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-11 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-12-11 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu