Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Kosiorek -Sobolewskiego , o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuję o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („ZREMB”, „Spółka”) powyżej progu 20%


Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii I, a następnie rejestracji zmian w statucie ZREMB, wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20 października 2020 roku, o którym powziąłem informację w dniu 16 listopada 2020 roku („Transakcje”).


Przed Transakcjami posiadałem 2 250 361 akcji Spółki, uprawniających do oddania 2 250 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 19,61% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.


W wyniku Transakcji posiadam obecnie 2 855 943 akcji Spółki, uprawniających do oddania 22,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 2 855 943 kapitału zakładowego Spółki oraz 22,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.


Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki, ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-11-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu