Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Marcina Garusa , o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Marcin Garus, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuję o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („ZREMB”, „Spółka” )powyżej progu 10%.

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału o 5,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii I oraz rejestracji zmian w statucie ZREMB, wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20 października 2020 roku, o którym powziąłem informację w dniu 16 listopada 2020 roku („Transakcja”).

Przed Transakcją posiadałem 580 632 akcji Spółki, uprawniających do 580 632 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 5,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku Transakcji posiadam obecnie 1.275.773 akcji Spółki, uprawniających do 1.275.773 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 10,13% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki, ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-11-17 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu