Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 16 listopada 2020 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie otrzymanego postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 października 2020 roku.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 561.455,50 zł, tj. z kwoty 5.738.544,50 zł do kwoty 6.300.000,00 zł, w drodze emisji 1.122.911 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 7 pkt 1 i 2 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.300.000,00 zł złotych (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 12.600.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B; c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii D; e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2; h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G; j) 2.754.589 (słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H; k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 12.600.000 (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy) głosów.

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 438 544,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy).

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-11-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu