Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2020 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2020 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2018 i 2019.

Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2020 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2019.


Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2020 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 21 września 2020 roku.


Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2020 roku.


Spółka w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 11 603 tys zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 i 2019 stanowi spadek o 31,61%. Spadek przychodów w I półroczu 2020 ma też odzwierciedlenie w osiągniętym wyniku EBIT za ten okres, kiedy to Spółka zanotowała stratę na poziomie – 179 tys zł, co porównując uśrednionym zyskiem na poziomie EBIT odpowiednich okresach w latach 2018 i 2019 w wysokości 1 468 tys. zł stanowi pogorszenie. W I półroczu 2020 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 206 tys zł i jest to wynik gorszy o 88,49% w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocze 2018 i 2019 kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 793 tys zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2020 to strata w wysokości -392 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto I półrocza roku 2018 i 2019 na poziomie 1 651 tys. zł stanowi pogorszenie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-09-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu