Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do rekomendacji otrzymanej od biegłego rewidenta w dniu 28 sierpnia 2020 roku , dotyczącej możliwości odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 roku podjął dwie uchwały: w sprawie zmiany polityki rachunkowości oraz w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.

Zgodnie z treścią powyższej rekomendacji biegłego rewidenta Zarząd Emitenta odstąpił od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 § 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm). Powyższa zmiana polityki rachunkowości została wprowadzona począwszy od raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dodatkowo, w związku z treścią powyższej uchwały i treścią rekomendacji biegłego rewidenta Zarząd Emitenta podjął również uchwałę o kontynuacji stosowania MSR/MSSF w polityce rachunkowości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-08-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu