Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 2 lipca 2020 roku postanowienia w sprawie DZ.KW./SL1C/00003049/20 dotyczącego zmiany wysokości zabezpieczenia w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, z kwoty 2.000.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł oraz w sprawie wykreślenia wierzytelności Banku z tytułu weksli. Powyższe zmiany dotyczące hipoteki i wykreślenia wierzytelności z tytułu weksli zostały dokonane na podstawie oświadczenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-07-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu