Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 lipca 2020 roku powziął od kancelarii prawnej reprezentującej Spółkę, informację o złożeniu do Sądu Rejowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wniosku o uchylenie w całości postanowienia w/w Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowanego w ramach kapitału docelowego poprzez emisji akcji serii I i wykreślenie wpisu nr 75 dokonanego na podstawie w/w postanowienia Sądu. O fakcie rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.


Przedmiotowy wniosek dotyczący uchylenia postanowienia Sądu został złożony przez Spółkę z uwagi na zidentyfikowanie wady prawnej związanej z przeprowadzonym procesem podwyższenia i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, które w ocenie Spółki wymagają bezwzględnej korekty. Powyższe wynika z faktu, że wniosek na podstawie, którego dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego nie zawierał uchwały Zarządu podjętej w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 446 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 505 ze zm.,”ksh”) uchwała zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie art. 444 ksh wymaga formy aktu notarialnego. Tym samym wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki został dokonany bez podstawy materialnoprawnej.


Biorąc pod uwagę powyższe, Emitent uznał za konieczne złożenie wniosku o uchylenie w/w postanowienia Sądu, a następnie ponowne przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dochowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-22 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-07-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu