Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 38 / 2017 

       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, „Rozporządzenie nr 596/2014”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 37/ 2017 _informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy („Sąd”)o odmowie zatwierdzenia układu w postaci przyjętej na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki, które odbyło się w dniu 27.07.2017r. – „Postanowienie”_ informuje, że w dniu 16 października 2017 roku do Spółki wypłynęło uzasadnienie Postanowienia sporządzone przez Sąd.

Zarząd Spółki zapoznał się z treścią uzasadnienia Postanowienia na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 roku z uwagi na nieobecność członków Zarządu w Spółce w okresie 16 – 17 października br. Zarząd Spółki informuje, iż Sąd wydał Postanowienie w oparciu brzmienie art. 165 ust. 1 Ustawy prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym sąd odmawia zatwierdzenia układu jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami. W ocenie Sądu w przypadku Emitenta, z uwagi na umieszczenie wierzytelności Gminy Miejskiej Chojnice w II grupie wierzycieli (w stosunku do których miała zostać dokonana konwersja wierzytelności na akcje Emitenta), przesłana powyższa ziściła się. Zdaniem Sądu odmowa zatwierdzenia układu wynikała z faktu, iż w przypadku zatwierdzenia układu i dokonania konwersji wierzytelności Gminy Miejskiej Chojnice na akcje doszłoby do naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 9 ust. 1 – 4) oraz ustawy o gospodarce komunalnej. W ocenie Sądu wierzytelności Gminy Miejskiej Chojnice nie mogą być konwertowane na akcje Spółki, ponieważ nie zostały spełnione warunki określone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Z uwagi na powyższe Sąd odmówił zatwierdzenia układu, o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 37/2017. 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-10-18 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-10-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu