Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

 
 Raport bieżący nr 37 / 2017

      
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2017 r., powziął informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu w postaci przyjętej na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki, które odbyło się w dniu 27.07.2017r. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne, spółce przysługuje zażalenie. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-09-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu   
2017-09-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu