Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
Raport bieżący nr 34 / 2017

       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017 r. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 oraz Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2017.

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 r. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089_, wprowadzającej wymóg zawarcia pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, postanowiła zmienić treść uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017 roku poprzez zmianę § 1, który otrzymuje nowe brzmienie: Na podstawie § 13 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i 2018 oraz dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r. w osobie firmy: UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

W pozostałym zakresie uchwała Rady Nadzorczej Emitenta nr 10 z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Emitent zawrze ze spółką UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. umowę na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2017 r. oraz 2018 r. oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 i 2018.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-02 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-08-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu