Podstawa prawna        
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  

Raport bieżący nr 30 / 2017
   
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2017 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639) informację o zwiększeniu udziału powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego – Prezesa Zarządu Emitenta, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 19 lipca 2017 roku, o następującej treści:

„Ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek – Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, informuję, o zwiększeniu dotychczas posiadanego zaangażowania powyżej 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka” _

Zwiększenie dotychczas posiadanego zaangażowania powyżej 20 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia 295.000 sztuk akcji w cenie 0,50 za jedna akcję Spółki ZBM ” ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 18.07.2017r. poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Przed zmianą udziału posiadałem 1 632 805 akcji ZREMB, uprawniających do 1 632 805 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 18,72 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 18,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku zmiany udziału posiadam bezpośrednio 1 927 805 akcji ZREMB, uprawniających do 1 927 805 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 22,10 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 22,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.” 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-07-19 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-07-19 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu