Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
Raport bieżący nr 28 / 2017


Zarząd spółki ZBM ” ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w okresie od dnia 07.06.2017r. do dnia 05.07.2017r. Spółka uzyskała od podmiotu z siedzibą w Niemczech („Zamawiający”) szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów oraz ścian kontenerowych i blokad kontenerowych.

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówień i dostawy wszystkich kontenerów oraz ścian kontenerowych i blokad kontenerowych do Zamawiającego upływa z dniem 30.11.2017 r., natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywał sukcesywnie Zamawiającemu przygotowane kontenery oraz ściany i blokady kontenerów. Za wykonanie przedmiotu zamówień Emitentowi przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 1 087 454,00 euro netto. Strony ustaliły, że rozliczenia z tytułu zamówień będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta w dniach wysyłek i płatnych po upływie 30 dni od chwili otrzymania wyrobów przez Zamawiającego.

W ramach realizacji zamówień nie przewidziano dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki przedmiotowych zamówień i ryzyka z nimi związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-05 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-07-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu