Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 27 / 2017


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczącego żądania akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, akcjonariusza posiadającego 18,72% kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zmiany daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, z dnia 24 lipca 2017 roku na dzień 26 lipca 2017 roku.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-29 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-29 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu