Podstawa prawna      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Raport bieżący nr 26 / 2017

   
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji (Emitent ) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) niniejszym zwołuje na dzień 24 lipca 2017 roku na godz. 10°° w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz projektami uchwał oraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonarjuszy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-29 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-29 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu