Podstawa prawna      
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
Raport bieżący nr 26 / 2017 K

   
W związku z wpłynięciem w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2017 r. od Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego akcjonariusza posiadającego 18,72% kapitału zakładowego „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”), żądania zmiany daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 24 lipca 2017 roku na dzień 26 lipca 2017 roku, a także w nawiązaniu do dat określonych w treści raportu nr 26/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniającą żądanie akcjonariusza, o którym mowa powyżej wraz z projektami uchwał.

„Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji ( Emitent ) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) niniejszym zwołuje na dzień 26 lipca 2017 roku na godz. 10°° w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz projektami uchwał oraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-29 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-29 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu