Podstawa prawna      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 22 / 2017


Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) , przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 26 czerwca 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu