Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 21 / 2017       

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 13 pkt 10 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 10 w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2017. Przedmiotem umowy będzie:

1.przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2017 roku, tj. za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. 2.badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.Wybrano Kancelarię Biegłego Rewidenta UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie (1-523), ul. Moniuszki 50 – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2017 roku oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok. Emitent informuje, że w przeszłości korzystał z usług wybranego podmiotu – UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K wykonała badanie:

-jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. – jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.oraz dokonała przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2016 roku, tj. za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Podstawa prawna – § 5 ust. 1 pkt 19 – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu