Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 20 / 2017

Zarząd spółki ZREMB Chojnice S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta, datowana na dzień 26 maja 2017 roku umowa zawarta pomiędzy Emitentem a podmiotem specjalizującym się w projektowaniu i produkcji kontenerów specjalnych i pojazdów specjalnych z siedzibą w Niemczech („Zamawiający”),

Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa gotowych do eksploatacji 150 szt. kontenerów IP-2 zgodnie ze specyfikacją oraz wskazówkami Zamawiającego.Termin wykonania umowy i dostawy wszystkich 150 kontenerów do Zamawiającego upływa z dniem 30 listopada 2017 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 609.300 euro netto. Strony ustaliły, że rozliczenia z tytułu umowy będą dokonywane na bieżąco na podstawie faktur częściowych zgodnie z bieżącą realizacją przedmiotu umowy. Ostateczne rozliczenie realizacji umowy odbędzie się po realizacji umowy w oparciu o prawidłowo sporządzoną przez Emitenta fakturę końcową na której zostaną wykazane faktury częściowe.

Emitent udzieli Zamawiającemu gwarancji umownej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny w przypadku wad ukrytych wynosi 6 lat a w przypadku wad celowo przemilczanych 12 lat od daty odbioru końcowego. Pozostałe szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość oraz potencjalny wpływ na przyszłe wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta. Dodatkowo w ramach przedmiotowej umowy Emitent oraz Zamawiający zgodnie oświadczyli, że po zawarciu niniejszej umowy podpiszą umowę ramową na wykonanie i dostawę nowych kontenerów na kolejne lata, która będzie zawierać zasady współpracy uzgodnione w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że dla wszystkich nowych zamówień zleconych Emitentowi do których będą miały postanowienia umowy ramowej, Strony uzgadniają podwyższenie ceny za wzrost kosztów produkcji o 3 % w roku 2018 oraz o kolejne 3% w roku 2019.

O ewentualnym podpisaniu ramowej umowy, o której mowa powyżej Emitent niezwłocznie poinformuje odrębnym raportem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-22 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu