Podstawa prawna      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 19 / 2017

  
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _ Emitent _ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133_ niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 roku na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz projektami uchwał oraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonarjuszy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-31 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-05-31 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu