Podstawa prawna      
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 13 / 2017

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 marca 2017r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji zgodnie z § 10 pkt 5 Statutu Spółki powołała do Zarządu Spółki:

– Pana Marcina Garusa powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Marcin Garus prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych, consultingowych i agencyjnych. Działalność ta będzie wspomagała działalność ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A. Pan Marcin Garus nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Złożone oświadczenie przez Pana Marcina Garusa oraz życiorys opisujący posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-07 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu