Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 


Raport bieżący nr 12 / 2017

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji (Emitent ) informuje, że w dniu 7 marca 2017r. Spółka otrzymała zamówienie, na wykonanie 270 sztuk specjalnych żaluzji okiennych na rynek francuski, na łączna wartość 832.898,88 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem 88 /100) złotych. Wartość kontraktu może ulec zmianie w zależności od odbioru końcowego (wg zapisów kontraktu to wypadkowa iloczynu stałej ceny jednostkowej oraz końcowej wagi).

Szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Zakładany termin realizacji ustalono do kwietnia 2017r. (Z zastrzeżeniem cztero tygodniowego okresu od otrzymania zatwierdzonej dokumentacji tecnicznej).

Umowa ta została uznana za ważną dla Spółki, ze względu na pozyskanie nowego Kontrahenta w nowym obszarze działalności spółki zarówno pod względem geograficznym jak i produktowym , oraz ze względu na dalsze perspektywy współpracy z klientem w celu uzyskania kolejnych zamówień.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-07 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu