Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 11 / 2017


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02 marca 2017r. otrzymał oświadczenie od Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 02 marca 2017r. z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-02 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu