Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Spółka”,”Emitent” )w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2019 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2019 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za I półrocze 2019 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2018, 2017.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki iobliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu roku 2019 ZarządEmitenta przyjął okres 2017-2018r.

Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2019 roku przedstawione w niniejszymraporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 września 2019 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowychZREMB Chojnice S.A. za okres I półrocza 2019 roku

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2019r.

Spółka w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 19 362tys zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresyw latach 2017 i 2018 stanowi wzrost o 51,44%. Świadczy to o tym, iż udało się pozyskać większą ilość zamówień, również tych o bardziej korzystnych parametrach finansowychgenerujących wyższe marże i osiągnąć dzięki temu zdecydowanie większe obłożenie produkcjiw stosunku do poprzednich okresów. Ma to odzwierciedlenie również w osiągniętym wynikuEBIT w I półroczu 2019r w wysokości 3 031 tys. zł, co porównując uśrednioną stratę na sprzedaży w odpowiednich okresach w latach 2017 i 2018 w wysokości -1 283 tys.zł stanowi bardzo dużą różnicę. Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnegoograniczenia kosztów w Spółce oraz realizacji celów założonych przez Zarząd oraz pozyskiwaniabardziej marżowych kontraktów. Ta różnica jest również bardzo widoczna w przypadkuEBITDA, gdzie w I półroczu 2019 zanotowano dodatni poziom w wysokości 3 368 tys.w porównaniu do uśrednionej straty za porównywalne poprzednie okresy 2017 i 2018 roku,wynoszącej – 988 tys. zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2019 tozysk na poziomie 2 344 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto I półroczaroku 2017 i 2018 kiedy to Spółka osiągnęła stratę w wysokości – 2 794 tys. zł stanowibardzo wyraźną różnicę.

W szacunkowych jednostkowych wynikach za I półrocze 2019 roku uwzględnić jednak należy fakt, że miało miejsce jednorazowe zdarzenie poprawiające osiągnięty wynik w postaci uwzględniania produkcji w toku od początku II kwartału 2019 roku, o czym Emitent informował w sprawozdaniu za rok 2018. Zdarzenie to poprawiło zarówno poziom przychodów jak i pozostałe prezentowane wskaźniki o ok 650 tys. zł.

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I półrocze 2019r.

Spółka zanotowała w I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 19 362 tys zł -to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM ZREMB Chojnice. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I półrocza w latach 2017 i 2018 stanowi to wzrost o 11,80 %. Tak niewielki poziom wzrostu to efekt konsolidacji w I półroczu 2017 wyników Navimor-Invest S.A, która to spółka miała znaczny wpływ na poziom skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej. Spółka osiągnęła w I półroczu 2019 roku skonsolidowany poziom EBIT w wysokości 3 030 tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach 2017 i 2018 na poziomie – 4 627 tys. zł. W tym przypadku wpływ na uśrednioną stratę porównywalnych okresów ubiegłych lat miał fakt, iż w I półroczu 2017 uwzględnione były wyniki spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Skonsolidowany wynik EBITDA osiągnięty za I półrocze 2019r. 3 367 tys. zł wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za analogiczne okresy w latach 2017 i 2018,kiedy zanotowano stratę -4 050 tys. zł. Tu też na uśredniony wynik za I półrocza 2017 i 2018 miał wpływ fakt konsolidowania w I półroczu 2017 roku wyników Navimor-InvestS.A. Zysk netto Grupy w wysokości 2 282 tys. zł taki sam poziom przypadający do konsolidacji to znacząca poprawa w porównaniu do okresów pierwszego półrocza lat 2017 i 2018, gdzie zanotowano średnią stratę netto -4 960 tys. zł do konsolidacji – 4 343 tys zł.

W szacunkowych skonsolidowanych wynikach za I półrocze 2019 roku uwzględnić jednak należy fakt, że miało miejsce jednorazowe zdarzenie poprawiające osiągnięty wynik w postaci uwzględniania produkcji w toku od początku II kwartału 2019 roku, o czym Emitent informował w sprawozdaniu za rok 2018. Zdarzenie to poprawiło zarówno poziom przychodów jak i pozostałe prezentowane wskaźniki o ok 650 tys. zł.

W zaprezentowanych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2019 roku widoczna jest kontynuacja tendencji jaka została rozpoczęta w II kwartale 2017 roku, kiedy to Spółka zaczęła osiągać pozytywne wartości wyników na sprzedaży. Począwszy od II kwartału 2017 również następuje regularny wzrost przychodów ze sprzedaży i wykorzystania mocy produkcyjnych. Pierwsze półrocze 2019 pokazuje kontynuację rozpoczętych trendów i wręcz ich umocnienie. Świadczy to o skuteczności i efektywności przeprowadzonych przez Zarząd szerokich działań zarówno w zakresie minimalizacji kosztów,optymalizacji procesów produkcji, jak również jakości zleceń jakie udało się pozyskać do realizacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-09-23 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu