Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.       

Raport bieżący nr 49 / 2017 


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji ( „Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku wpłynęła do siedziby Emitenta elektroniczna oferta potencjalnego objęcia akcji nowej emisji złożona przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zgodnie z którą Spółka poinformowała, że jest zainteresowana objęciem _w wyniku nowej emisji akcji_ 9.000.000 _dziewięć milionów_ akcji na okaziciela Emitenta, po cenie emisyjnej 0,75 zł _siedemdziesiąt pięć groszy_ za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6.750.000,00 zł. Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Emitenta, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną przez Spółkę firmę audytorską spośród następujących podmiotów: Deloitte, E&Y, KPMG, PwC („Wyznaczony Podmiot”), a także brak istotnych rozbieżności pomiędzy jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych odpowiednio Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a sprawozdaniem z badania sporządzonym przez Wyznaczony Podmiot. Dodatkowym warunkiem oferty jest rezygnacja z przeprowadzenia w najbliższym czasie jakichkolwiek nowych emisji akcji Emitenta ( wyjątkiem emisji akcji wynikającej z oferty Spółki). Jednocześnie Spółka poinformowała Emitenta, że środki pieniężne uzyskane przez Emitenta z tytułu wniesienia wkładu przez Spółkę w zamian za objęte udziałowe papiery wartościowe mogłyby zostać przeznaczone również _z zachowaniem zasad ogólnych regulowania przez Emitenta jego wymagalnych wierzytelności_ do zaspokojenia wierzycieli Emitenta.

Jednocześnie Spółka zaznaczyła, że oferta jest aktualna do dnia 21.12.2017 r.

O podjęciu rozmów w przedmiotowej sprawie lub podjęciu jakiejkolwiek wiążącej decyzji Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-12-18 Krzysztof Kosorek-Sobolewski Prezes Zarząu  
2017-12-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu