Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 45

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarząd ZBM ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _ Emitent _ zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada 2017 roku otrzymał informację, że w dniu 16 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki zależnej Emitenta: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-Chojnice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach _”Spółka”_ pod numerem KRS 0000704471.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Głównym przedmiotem działalności ZBM „ZREMB-Chojnice” Sp. z o.o.będzie produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-11-28 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-11-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu