Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  
Raport bieżący nr 44

       
Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2017r. powziął informację, że w dniu 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy _do spraw restrukturyzacyjnych_wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne_.

Sąd postanowił:
1.otworzyć przyspieszone postępowanie układowe,
2.wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej,
3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Sławomira Bohdziewicza(nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego- 256)
4.jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art.3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt.1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-11-27 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-11-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu