Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 40 / 2017 

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2017 r., została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką zależną wobec ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, działająca pod firmą Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł _słownie: pięć tysięcy złotych_, w której Emitent objął 50 (słownie: pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i pokrył je wkładem gotówkowym o wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Głównym przedmiotem działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Sp. z o.o. będzie produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

O fakcie wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-11-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-11-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu