Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 37/2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 11 czerwca 2019 roku, o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Marcin Garus, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuję o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  („ZREMB”, „Spółka”) powyżej progu 5%.

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału o 2,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H1 oraz rejestracji zmian w statucie ZREMB, wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29 maja 2019 roku („Transakcja”).

Przed Transakcją posiadałem 419 064 akcji Spółki, uprawniających do 419 064 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 3,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku Transakcji posiadam  obecnie 729 063 akcji Spółki, uprawniających do 729 063 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 6,09% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki, ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Niezależnie od powyższego, działając jako akcjonariusz Spółki, podzielam stanowisko ZREMB przedstawione w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku, że postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29 maja 2019 roku obarczone jest wadą prawną.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2019-06-11 Marcin Garus Wiceprezs Zarządu