Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 35 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniudo raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 marca 2019 roku informuje, że w dniu 7 czerwca2019 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowegoEmitenta na podstawie otrzymanego postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29maja 2019 roku.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 249 999,50 zł, tj. z kwoty 5.738.544,50 zł do kwoty 5.988.544,00 zł, w drodze emisji499.999 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitentaoraz treść § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.988.544,00 zł złotych _słownie: pięć milionówdziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote_

i dzieli się na 11.977.088 _słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiątsiedem tysięcy osiemdziesiąt osiem_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej0,50 złotego _słownie: pięćdziesiąt groszy_ każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 400.000_słownie: czterysta tysięcy_ akcji serii A;
b) 4.000.000_słownie: cztery miliony_ akcji serii B;
c)900.000_słownie: dziewięćset tysięcy_ akcji serii C;
d) 1.000.000_słownie: jeden milion akcji serii D;
e) 280.000_słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii E;
f) 320.000_słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy_ akcji serii F1;
g) 497.600_słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset_ akcji seriiF2;
h) 1.182.400_słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta_ akcjiserii F3;
i) 142.500_słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset_ akcji serii G;
j) 2.754.589_słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt
dziewięć_ akcji serii H;
k) 499.999_słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiątdziewięć_ akcji serii H1.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcjiserii H
objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji
lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela.
Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 11.977.088(słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiątosiem).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 750.000,50 zł (słownie:siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i pięćdziesiąt groszy).

W ocenie Zarządu Emitenta otrzymane postanowienie obarczone jest wadą prawną, w związkuz czym Zarząd Emitenta zamierza złożyć zażalenie na w/w Postanowienie w terminie przewidzianymprzez obowiązujące przepisy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisamiprawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 7570).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-07 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-07 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu